Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elk aanbod van de leverancier en hebben betrekking op elke levering die al dan niet deel uitmaken van een specifiek aanbod en maken integraal deel uit van elk toekomstig contract met een klant in die mate dat er geen andere afspraken schriftelijk bepaald zijn in onderling overleg.

Alle andere voorwaarden zijn uitgesloten, waaronder deze die het resultaat zijn van de algemene voorwaarden van de klant, zelf indien deze vermelden dat ze als enige geldig zijn.

De leverancier is distributeur van biologische producten, dit als onderneming die aankoopt, opslaat en producten doorverkoopt zonder de verpakking of de etikettering te wijzigen.

De klant heeft de verplichting zich te informeren over en zich te houden aan de reglementering (CE) n° 834/07 en 889/08 gerelateerd aan de biologische productie en de etikettering van biologische producten, deze verplicht dat elke operator die deze producten opslaat met het uiteindelijke doel deze te commercialiseren, zijn bedrijf onderwerpt aan de wettelijke controles.

De klant bevestigd dat hij de nodige kwalificaties en toestemmingen heeft die vereist zijn voor de distributie en verkoop van (agrarische) biologische producten en zijn bedrijf heeft aangemeld bij een wettelijk erkend controleorganisme.

De klant is geïnformeerd dat wanneer de verpakking of het etiket gewijzigd wordt, hij beschouwd wordt als verwerker.

Artikel 2: Aanbod en bestelling

De orderbevestigingen van de leverancier zijn geformuleerd op basis van de inlichtingen die door de klant worden aangereikt. De leverancier draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor fouten die het resultaat zijn van verkeerde, onvolledige of onvoldoende gespecifieerde gegevens. De interpretatie van de gecommuniceerde gegevens zijn verondersteld aanvaard te zijn door de klant.

De verplichting van de leverancier is enkel geldig voor de leveringen die beschreven staan in de orderbevestiging.

De specifieke voorwaarden van de leverancier kunnen een maximale geldigheidsduur van de orderbevestiging bevatten.

De bevestigde bestellingen kunnen enkel geannuleerd worden mits betaling van de opgelopen kosten.

Bepaalde leveringen worden geleverd in verpakking (leeggoed) dat eigendom blijft van de leverancier.

Artikel 3: Prijs

De prijzen zijn vermeld in Euro, BTW niet inbegrepen.

Elke verhoging van het Btw-tarief of een nieuwe belasting die opgelegd wordt tussen het moment van de orderbevestiging en de levering van de bestelling valt ten laste van de klant.

Zonder een andere bepaling in de specifieke voorwaarden, zijn de prijzen geldig voor een levering in de gebouwen van de klant. Dit in de maatschappelijke zetel of de exploitatiezetel.

Met uitzondering van specifieke vereisten, zijn de vereisten van bewaring in de voorraadruimte et de houdbaarheidsdatum van de leveringen gekend door de klant die hiermee de leverancier vrijstelt om deze vereisten bij elke levering te vermelden.

Artikel 4: Betaling

De facturen zijn te betalen aan de maatschappelijke zetel van de leverancier ten laatste op 30 dagen einde maand na de factuurdatum.

Bij niet-betaling van een factuur aan de vervaldatum, worden alle facturen van de klant van rechtswege en zonder aanmaning onmiddellijk invorderbaar.

Voor elke onbetaalde factuur aan de vervaldatum wordt, van rechtswege en zonder aanmaning, een maandelijkse nalatigheidsintrest aangerekend van 1%.

Voor elke onbetaalde factuur aan de vervaldatum zal, van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire vergoeding van 15% van het resterend onbetaalde bedrag aangerekend worden in de vorm van schade en intresten.

Klachten overeenkomstig de artikelen 9 en 10 hierna, stellen de klant niet vrij van betaling aan de vervaldatum.

Wissels en andere handelspapieren getrokken door de leverancier hebben geen effect op de toepassing van de algemene verkoopsvoorwaarden en leiden niet tot schuldvernieuwing.

Artikel 5: Leveringsvoorwaarden

Zonder vermelding in de specifieke voorwaarden worden leveringen bezorgd op het adres vermeld op de orderbevestiging.

De klant draagt alle risico’s gerelateerd aan de verkochte producten vanaf hun verzending en specifiek de risico’s verbonden aan het transport ervan, zelf indien de leverancier het transport en de organisatie ervan op zich neemt.

De klant moet zijn opslagruimte beschikbaar stellen om leveringen 24u op 24 mogelijk te maken. Bij gebrek hieraan zullen de goederen niet geleverd doch wel gefactureerd worden. De goederen blijven maximaal 48 uur beschikbaar bij de leverancier te tellen vanaf het verzenden van een boodschap aan de klant die hem inlicht over het mislukken van de levering. De vertraging van de levering die te wijten is aan de klant houdt in dat de risico’s ervan ten laste zijn van de klant.

De leverancier behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen uit te voeren, behalve in het geval van een totale levering die uitdrukkelijk door de klant wordt gevraagd.

Artikel 6: Leveringstermijn

Zonder garantie van expreslevering in de specifieke verkoopsvoorwaarden is de leveringstermijn die vermeld staat in de specifieke verkoopsvoorwaarden geen vaste leveringstermijn.

De verantwoordelijkheid van de leverancier kan enkel ingeroepen worden indien de vertraging substantieel is en te wijten aan een zware fout van de leverancier.

Artikel 7: Ontbinding

De leverancier behoudt het volste recht om de verkoop te annuleren door middel van een aangetekend schrijven aan de klant indien de klant zich niet houdt aan zijn contractuele verplichtingen, waaronder het zich onthouden van het in ontvangst nemen van de leveringen in de termijn die hem toegewezen is, indien een factuur meer dan 30 kalenderdagen na de opgegeven betalingstermijn onbetaald is, of indien hij blijk geeft dat hij niet of er een belangrijk risico bestaat dat hij niet aan een van zijn belangrijke verplichtingen zal voldoen, zelf voor de termijn dat de verplichting verschuldigd is.

In dit geval is de klant of zijn begunstigden verplicht de geleverde goederen binnen de 24uren terug te geven.

In het geval van ontbinding, is de klant een schadevergoeding op de betaalde bedragen verschuldigd van minimum 30% van het bedrag van de bestellingen en dit exclusief de verzendkosten, de transportkosten en andere kosten inherent aan de bestelling.

Artikel 8: Voorbehoud van eigendom

De geleverde producten en verpakkingen blijven eigendom van de leverancier tot de volledige betaling van de prijs ervan.

Artikel 9: Aanvaarding

De producten en hun verpakking zijn gecertificeerd conform aan de Europese en Belgische wetgeving. De klant aanvaard zich te schikken naar de geldende voorschriften en deze te respecteren zonder dat de verantwoordelijkheid van de leverancier kan aangesproken worden bij het niet naleven van deze voorschriften door de klant.

De leveringen worden verondersteld aanvaard te zijn door de klant, ten laatste 12 uur na de levering, uitgezonderd na een precieze en gedetailleerde melding voor het vervallen van deze termijn door middel van aangetekend schrijven.

De aanvaarding dekt de zichtbare gebreken, dit zijn de gebreken die de klant kon detecteren bij de levering of binnen de 12uur na levering bij een grondige controle.

Artikel 10: Garantie

De leverancier bevestigt dat hij het Belgische label voor biologische producten “Biogarantie ” heeft. Dit label identificeert een bio product een laat de consument toe het product gemakkelijk en zonder aarzelen te herkennen.

De activiteiten van de leverancier (DELIBIO sprl) worden gecertificeerd door het controle organisme: CERTISYS: BE-BIO-01.

De leverancier garandeert de verkochte leveringen tegen verborgen gebreken gedurende een periode van 24 uur vanaf de levering onder volgende voorwaarden:

Het gebrek beïnvloedt het gebruik en de consumptie van het product voor een normale consumptie waarvoor het bestemd is of een specifieke toepassing dat beschreven staat in de specifieke voorwaarden van verkoop.

De levering werd bewaard en gebruikt op een passende wijze.

De levering werd bewaard en gebruikt door gekwalificeerd en competent personeel.

Om gebruik te kunnen maken van de garantie moet de klant de klacht betreffende het verborgen gebrek sturen via aangetekend schrijven binnen de maximale periode van 12 uur na het vaststellen van het gebrek.

De garantie is beperkt tot de vervanging van het identieke product of gelijkwaardig. Gratis geleverd bij het ophalen van het betroffen product met het gebrek.

Artikel 11: Beperking van de verantwoordelijkheden

De leverancier is niet gehouden aan enige schadevergoeding voor een personenongeval, schade aan eigendommen, inkomstenderving of enig ander nadeel die direct of indirect het gevolg zijn van gebreken aan de levering.

Artikel 12: Overmacht

De leverancier is niet verantwoordelijk voor het niet uitvoeren van welke verplichting ook wanneer aangetoond is dat de oorzaak van het niet uitvoeren gelinkt is onafhankelijk van zijn wil en dat alle mogelijke maatregelen met rede genomen zijn in verband met het geval van overmacht.

De leverancier is vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid zolang de reden van geval van overmacht bestaat.

Het geval van overmacht laat de leverancier toe om leveringen op te schorten en het opzeggen van de gedeeltelijke of volledige verkoop.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegdheid

De huidige voorwaarden en het contract dat hieruit voortvloeit, vallen exclusief onder de Belgische wetgeving.

Elk geschil dat direct of indirect gerelateerd is aan onze contractuele relatie met de klant behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van onze sociale zetel.

Artikel 14: Bemiddeling

Elk geschil zal voorgelegd worden ter bemiddeling volgens de artikels 1676 en volgende van het gerechtelijk wetboek.

De huidige algemene voorwaarden zijn bedoeld om het engagement tussen leverancier en klant uit te drukken gebruik te maken van bemiddeling.

Het is uitgesloten dat de algemene verkoopsvoorwaarden beschouwd kunnen worden als een definitieve bemiddelingsovereenkomst voorafgaand aan het geschil.

Het hof dat het geschil behandelt moet zich incompetent verklaren in functie van de huidige clausule.

De bemiddelaar zal aangeduid worden in gezamenlijk overleg, of door elke partij apart.

Bij het ontbreken van een akkoord zal de voorzitter van het hof van eerste aanleg op vraag van de gerede partij een bemiddelaar aanduiden. Het besluit van het scheidsgerecht wordt beschouwd als definitief.

De uitspraak die gedaan wordt zal beschouwd worden als definitief indien ze genoteerd staat conform artikel 1,702 alinea 2 van het wetboek en kan niet meer gecontesteerd worden voor de bemiddelaar.

De uitspraak van de bemiddelaar kan enkel tenietgedaan worden voor de rechtbank door annulering.